Ajankohtaista

26.2.
Ajankohtaista

Sote-järjestö on hyvä työpaikka vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville

Paikka auki -ohjelma tarjoaa mielekästä työtä nuorille ja osatyökykyisille työllistämällä heitä sosiaali- ja terveysalan järjestöihin vuodeksi. Tutkimusten mukaan järjestöt ovat hyviä työllistämään vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria ja osatyökykyisiä ihmisiä. Vuoden työpestin jälkeen suurin osa on jatkotyöllistynyt tai löytänyt opiskelupaikan.

Paikka auki -työnantajakyselyn mukaan 84 prosenttia työntekijöistä on löytänyt jatkopolun joko työhön tai opiskelemaan. Yli puolet (53 %) työllistyy tai lähtee opiskelemaan määräaikaisen työsuhteen jälkeen: 22 % työllistyy nykyiselle järjestötyönantajalle, 19 % työllistyy toiselle työnantajalle ja 12 % lähtee opiskelemaan, osa työn ohella.

 

Kysely lähetettiin kaikille Paikka auki -avustusta vuonna 2018 saaneiden työnantajajärjestöjen yhteyshenkilöille ja mentoreille. Järjestöjä oli kaikkiaan 165 ja niistä 133 vastasi. Paikka auki -työntekijöistä 76 prosenttia oli vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevia nuoria ja heistä 14 prosenttia oli myös osatyökykyisiä. Kaikista työntekijöistä noin 40 prosenttia oli osatyökykyisiä.

Paikka auki -koordinaatiohankkeen tutkija Hans Mäntylä näkee työttömän nuoren tai osatyökykyisen kannalta ratkaisevana sen, että työsuhde kestää riittävän pitkään, työtehtävät ja toimenkuvat on mietitty tarkkaan, tuki on jatkuvaa ja tarjottu työ mielekästä.

– Monet vastaajat pitävät tärkeänä, että voivat järjestönä olla mukana tukemassa, vahvistamassa ja mahdollistamassa Paikka auki -työntekijöiden ammatillista kasvua. Se on järjestötyönantajille monin tavoin merkityksellistä ja palkitsevaa.

Aikaa ohjaukseen

Tutkimuksen mukaan sote-alan järjestöt osaavat työllistää, tukea ja auttaa vaikeasta työmarkkinatilanteesta tulevia henkilöitä löytämään sopivan jatkopolun. Järjestöt tuntevat kohderyhmänsä ja osaavat toimia heidän kanssaan.

Mielekäs työ palkitsee tekijän ja työnantajan. Työtehtävät on mietitty etukäteen ja sopiva työn sisältö auttaa työntekijää löytämään omia vahvuuksiaan ja ajattelemaan omaa uraa ja elämää eteenpäin.

Kun työsuhde on riittävän pitkä, se antaa aikaa kasvattaa ammatillista osaamista ja itsetuntoa.

Päihdealan järjestö Tukikohta ry:ssä on kokemusta kahdesta Paikka auki -työntekijästä ja kolmas on tulossa. Järjestössä työskennelleet Paikka auki -työntekijät ovat muun muassa tehneet asiakastyötä päihteitä käyttäville suunnatussa kohtaamispaikassa ja toimineet avustavina ohjaajina ryhmissä. He ovat olleet mukana myös toimintojen kehittämisessä, suunnittelussa ja arvioinnissa.

– Meidän kokemuksemme mukaan työtehtävät kannattaa pitää alkuun selkeinä sekä rajattuina ja ohjaamiseen sekä tukeen pitää varata riittävästi aikaa. Vastuuta lisätään vähitellen työntekijän itseluottamuksen ja osaamisen karttuessa. Rauhassa eteneminen antaa tilaa onnistumisen kokemuksille. Tukeen ja ohjaamiseen on panostettu paljon, eikä siitä sovi tinkiä yhtään, kehittämispäällikkö Katja Malin-Kaartinen sanoo.

Jos Paikka auki -työ on oppimiskokemus työntekijälle, on se sitä myös työyhteisölle.

”On jouduttu katsomaan työn suunnittelua ja ohjausta siitä ikkunasta, jota yritämme myös muille toimijoille tuoda näkyväksi. Nuoren kasvu työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä on ollut voimaannuttava ja itseä kehittävä kokemus. Järjestötoimijana on tullut tunne, että nyt eletään niin kuin opetetaan”, yksi vastaajista toteaa.

Malin-Kaartinen on samoilla linjoilla.

– Matkan varrella minulle on kirkastunut, että me järjestönä olemme voineet oppia paljon tekemästämme työstä Paikka auki -työntekijöiltä. Olemme saaneet heiltä uusia näkemyksiä työmme toteuttamiseen. Heidän työpanoksensa avulla muun muassa kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus on vahvistunut järjestössämme.

Yhdeksän kymmenestä järjestötyönantajasta on vähintään tyytyväinen ja 68 prosenttia on erittäin tyytyväinen palkattujen henkilöiden työskentelyyn.

”Monet toimintamuotomme tulivat näkyvämmäksi ja yhteydenotot lisääntyivät. Näkyvyydellä on varmasti ollut vaikutusta myös vapaaehtoisten saatavuuteen ja pidemmällä aikajänteellä näkynee myös jäsenien määrässä. Lisäksi näkyvyyden parantuminen vaikutti varmasti myös perheiden ohjautumiseen enemmän palvelujen piiriin.”

 

Jos työnantajat ovat olleet tyytyväisiä, sitä ovat olleet myös työntekijät. Paikka auki -työntekijöiden antaman palautteen mukaan heille on annettu aikaa ja tukea oman osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen. 75 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että perehdytys oli tehty pääosin hyvin. 93 prosenttia vastaajista kuvaa vastaanottoa uutena työntekijänä hyväksi tai erittäin hyväksi.

– On ollut mahtava seurata työntekijöiden kasvutarinaa, kun he ovat työn kautta rohkaistuneet, itseluottamus on kasvanut ja oma paikka yhteisöstä löytynyt, Malin-Kaartinen toteaa.

Paikka auki -ohjelma
on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, josta jaetaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Ohjelma on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka.

Järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen avustusta, joka kattaa työntekijän kulut 100 %. Avustuksia hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry.

Ohjelman kautta hakuun tulevat työpaikat on tarkoitettu osatyökykyisille (ilman ikärajausta) sekä työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille. Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle vuoden työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä ja täten edistää heidän työelämävalmiuksiaan sekä jatkopolkumahdollisuuksiaan.

Paikka auki -ohjelman tutkimustoiminta ja tutkimusraportit.

Lisätietoja:
Tutkija Hans Mäntylä, 044 734 1546, hans.mantyla@nuortenystavat.fi
Ohjelmapäällikkö Marjo Riitta Tervonen, 040 700 5163, 
marjoriitta.tervonen@nuortenystavat.fi

www.paikka-auki.fi