Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa asiakkaan kuntoutus perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä yhteistyöhön toimintaterapeutin, asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Terapiajakson alussa toteutetaan toimintakyvyn arviointi ja laaditaan toimintaterapia-suunnitelma. Kuntoutuksen tavoitteet ja menetelmät valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan kokonaiskehityksen tukemiseksi. Tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa. Toimintaterapia voi sisältää ohjausta myös kotona ja päivähoidossa/koulussa. Terapiajakso voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Lapsen arjessa vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi keskittymisen, oman toiminnan ohjauksen tai hahmottamisen haasteina, karkea- ja hienomotoriikassa, omatoimisuudessa, leikkitaidoissa tai pettymysten sietämisen vaikeutena. Nuoren elämässä haasteet voivat ilmetä esimerkiksi oppimisvaikeuksina, itsestä huolehtimisen, omien asioiden hoitamisen ja ajankäytön pulmina tai kaverisuhteiden vähäisyytenä.

Toimintaterapiassa tavoitteena voi olla:

  • itsetunnon ja -luottamuksen vahvistaminen
  • oman toiminnan ohjauksen ja itsesäätelytaitojen kehittyminen
  • tunteiden ilmaiseminen ja sosiaalisten taitojen harjoittelu
  • karkea- ja hienomotoriset taidot
  • hahmottamisen ja keskittymiskyvyn kehittyminen
  • arkielämän taidot
  • ajankäytön hallinta, päivä- ja viikkorytmin laatiminen
  • ympäristön (koti, päivähoito/koulu) ohjaus ja tukeminen

Toimintaterapiaan tarvitaan maksusitoumus sairaanhoitopiirin, Kelan, vakuutusyhtiön, koulu- tai sosiaalitoimen kautta. Toimintaterapia toteutetaan tavoitteiden mukaan toimitiloissa, asiakkaan omassa ympäristössä sekä koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.