Koulukoti Pohjolakoti

Koulukoti Pohjolakoti

Muhos

Koulukoti Pohjolakoti, Muhos

Koulukoti Pohjolakodissa Muhoksella haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Koulukodin aikuiset tarjoavat nuorille turvallisen kasvuympäristön ja selkeät rajat. Koulukodilla voimme rakentaa nuorelle sijaishuoltopolun esimerkiksi erityisen huolenpidon jaksolta kohti pitkäaikaisempaa, kuntouttavaa sijaishuollon tukea perhekodissa tai sijaishuoltoyksikössä. Pohjolakodin perhekoti Karhula toimii laitosluvalla.

Koulukodilla keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Pohjolakodin kuntouttavassa arjessa keskeistä on osaavien aikuisten jatkuva läsnäolo.

Moniammatillisuus ja osaaminen

Koulukodin sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisemme ovat sitoutuneita työskentelemään nuorten kanssa, joilla voi olla jo useita sijaishuoltopaikan muutoksia. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja/psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, erityistyöntekijä, neuropsykiatrinen valmentaja sekä psykiatrian erikoislääkäri.

Kuntoutuksessa käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä kuten päihdearviotyöskentelyä, ryhmämuotoista päihdetyötä, menetelmällistä perhetyötä (THL/Lapset puheeksi, perheinterventio) sekä aggressionhallinnan ryhmätoimintaa (ART).

Oma Pohjolan koulu

Koulukodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.). Koulun pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Jälkihuolto ja itsenäistyminen

Koulukotiin kuuluvien sijaishuollon yksiköiden, erityisyksiköiden ja perhekodin pihapiirissä sijaitsevissa itsenäistymisasunnoissa koulukotiin sijoitetut nuoret voivat harjoitella itsenäistä elämää tuttujen aikuisten tukemina. Järjestämämme jälkihuollon turvin nuoret saavat tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen.

Osallisuus ja yhteys vanhempiin

Nuorten osallisuutta koulukodilla tukee Nuorten Senaatti –ryhmä, johon nuoret valitsevat edustajan jokaisesta Pohjolakodin yksiköstä.

Tärkeä osa koulukodin arkea on myös nuorten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Vanhempien vierailut ovat toivottuja ja vanhemmat voivat majoittua sovitusti yksiköiden pihapiirissä olevissa vierasasunnoissa.

Koulukoti Pohjolakotiin kuuluvat:

- Pohjolan koulu
- Perhekoti Karhula
- Sijaishuollon yksiköt Kuusela ja Salorinne
- Sijaishuollon erityisyksiköt Koivulehto ja Fiksari
- Kriisi- ja EHO-yksikkö Salorinne

Pohjolakodin blogi: kaikki kirjoitukset

Tarinoita Pohjolakodista