Rekisteriseloste

Hankkeiden ja toimintojen osallistujarekisteri (muut kuin ESR-hankkeet)

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät ry

Rekisterin nimi

Hankkeiden ja toimintojen osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Nuorten Ystävien hankkeiden ja toimintojen osallistujien suostumus tietojen käyttämiseen. Tietoja käytetään käytännön toimintaan osallistujien kanssa, viestintään osallistujille sekä tilastointiin ja raportointiin.

Nuorten Valmennuspajojen osalta Nuorisolaki (13-14§) vaatii, että nuorten työpajan on seurattava toimintansa tuloksia. Nuorten työpajatoiminnassa voidaan käsitellä sopimuksessa tai työpajalle laissa säädetyssä tehtävässä saatuja tietoja valmennukseen tulevan ja valmennuksessa olevan nuoren yksilöimiseksi ja työpajatoiminnan tehtävien hoitamiseksi.

Valtiontukea saavien nuorten työpajojen sekä Veikkausvoittovaroista tukea saavien hankkeiden ja toimintojen tulee kerätä tietoa hankkeen toiminnasta antaakseen valtionapuviranomaiselle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi oikeat ja riittävät tiedot. (Valtionavustuslaki 14§).

Rekisterin tietosisältö

Klubitalot (kaikkien tietojen antaminen vapaaehtoista):

nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti ja puhelinnumero, mahdollinen työttömyyden kesto, työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvät tiedot, suoritetun koulutuksen aste, Klubitalolla käyntitiedot tilastointia varten.

Valmennuspajat:

nimi, syntymäaika, henkilötunnuksen loppuosa (vapaaehtoinen), sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutustausta, äidinkieli, kotimaa, jakson aloitus- ja päättymispäivä, jakson pituus, mitä kautta asiakas on saapunut, koulutustausta ja tutkinto, sijoittuminen jakson aikana, tilanne vuoden jälkeen, asiakkaan tavoite, tukitoimenpide, valmennusmenetelmät ja palvelut, yksilölliset suunnitelmat ja arvioinnit, yhteistyö, hyvinvointi ja terveys, erilliset tukipalvelut, lisäksi tarvittaessa muistiossa koonti tapaamisista.

Paperisena asiakkaiden sosiaalisen kuntoutuksen, kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun sopimusten kopiot.

Vanhempien Akatemia:

Varsinaisessa toiminnassa kerätään etunimi ja sähköpostiosoite palautteen keräämistä varten. Koulutuksiin ja tapahtumiin Ilmoittautumisia varten kerätään nimi, sukupuoli, ikähaarukka, sähköpostiosoite, missä roolissa osallistuu koulutukseen. Lisäksi rahoittajalle tehtyä raportointia varten vapaaehtoisesti kysytään lasten määrää, perhemuotoa, postinumeroa. Tämä tieto anonymisoidaan.

Komiasti Kotona ja Opintiellä:

Etunimi, ikä, sukupuoli, opiskelupaikka, yhteyshenkilöt, millä luokalla on, yhteydenpito, tapaamiset ja toimenpiteet.

Taidot käyttöön -hanke, Yritystä -hanke:

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotipaikkakunta, asiakkaan itse lomakkeella antamat lisätiedot/toiveet, CV.

Verto-hanke:

Ei kerätä mitään henkilötietoja.

Paikka Auki II -koordinaatiohanke:

Hankkeen piirissä olevien yhdistysten yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero). Hankkeen piirissä olevista työllistetyistä nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), työnantajana toimivan yhdistyksen nimi. Lisäksi rekisteriin tallennetaan yhteydenpitoon liittyviä asioita, kuten esimerkiksi hankkeelle toimitetut kysymykset ja vastaukset niihin.

Henkilötietojen säilytysaika

Hankkeiden aikana kerätyt tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla hankkeen päätyttyä. Toimintoihin osallistuvien osalta tietoja säilytetään koko osallistumisen ajan sekä yksi (1) vuosi raportointia ja tilastointia varten. Valmennuspajojen osalta henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja jos se toiminnan kannalta (uusiutuva asiakkuus, seuranta) on välttämätöntä, enintään neljä (4) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Paikka auki II -koordinaatiohankkeen osallistujien yhteystietoja säilytetään viiden vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen tutkimustarkoituksia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hankkeeseen tai toimintaan osallistuvat henkilöt. Lisäksi yhteistyökumppanit- ja sidosryhmät hankkeeseen tai toimintoon osallistuvien luvalla. Työllistymiseen liittyvissä hankkeissa esimerkiksi TE-toimisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Valmennuspajoihin osallistuvat henkilöt ja heidän tilanteensa raportoidaan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston PAR-järjestelmään. PAR-järjestelmästä raportoidaan kolmesti vuodessa organisaatiotiedot sekä tilastolliset asiakastiedot valtakunnalliseen PARkki-tietokantaan. Kerättävä anonyymi tilastollinen materiaali toimitetaan valtakunnalliseen tietopankkiin toiminnan rahoittajan seurantaa, visualisointia, ja hallinnollisen päätöksenteon tueksi ja median käyttöön. Tämä aineisto on anonyymiä puhdasta tilastollista materiaalia eikä sisällä asiakkaiden tunnistetietoja.

STEA:n rahoittamista hankkeista ja toiminnoista luovutetaan rahoittajalle vain anonymisoitua tilastotietoa.

Yhteistyökumppaneille, kuten TE-toimistolle tai sosiaalitoimistolle, tietoja voidaan siirtää hankkeeseen tai toimintoon osallistujan suostumuksella.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.