Rekisteriseloste

Palveluliiketoiminnan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Nuorten Ystävät – palvelut Oy

Rekisterin nimi
Palveluliiketoiminnan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Rekisteriin tallennetaan Nuorten Ystävät – palvelut Oy:n asumispalvelun, lastensuojelupalvelun tai avopalvelun piirissä olevien henkilöasiakkaiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on kunnan tai muun toimijan kanssa tehty sopimus henkilöasiakkaalle tarjottavista palveluista. Henkilötietoja käsitellään myös palvelujen tuottamista ohjaavan lainsäädännön perusteella, mm. laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja lastensuojelulaki

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:
Henkilötiedot: nimi, asiakasnumero, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asuinkunta, lähiomaisten yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), edunvalvonnan tiedot, terveystiedot (mm. lääkitys), sosiaaliviranomaisen tiedot, valokuva, tiedot harrastustoiminnasta.

Palvelutiedot: mitä palveluja tuotetaan, palveluluokat, raporttimerkinnät, asiakassuunnitelma, palvelusopimuksen kesto, omahoitaja, lähiverkoston yhteystiedot (koulu, työpaikka, päivätoiminta, henkilökohtainen avusta, kuljetuspalvelu, ateriapalvelu, ym.)

Laskutustiedot
Vuokrasopimustiedot (huoneenvuokralain mukaiset)

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään palvelusopimuksen valmistelun alkamisesta palvelusopimuksen päättymiseen, jonka jälkeen henkilöasiakasta koskevat asiakirjat palautetaan palvelun tilaajalle (esim. kotikuntaan).

Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöasiakasta koskevia tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, palveluja tilaavan kunnan tms. sosiaaliviranomaisilta, omaisilta, edunvalvojalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilöasiakasta koskevat asiakirjat palautetaan palvelusopimuksen päätyttyä palvelun tilaajalle (esim. kotikuntaan). Laskutustietoja siirretään laskutuksen toteuttamista varten laskutuspalvelun tarjoavalle yhteistyökumppanille. Tukiasuntojen vuokrasopimuksista voidaan luovuttaa tieto Kansaneläkelaitokselle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lähetetään asumispalvelun piirissä olevista hoitoilmoitukset vuosittain tilastointia varten (mm. tieto hoidon alkamisesta ja päättymisestä, hoidon perusteesta ja jatkumisesta muualla).

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tiedonsaantioikeuteen perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.