Rekisteriseloste

Perhehoidon sijaisperherekisteri

Sijaisperherekisteri

Rekisterinpitäjä

Nuorten Ystävät -palvelut Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:

Rekisteriin tallennetaan Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n Perhehoidon palvelujen piirissä olevien sijaisperheiden tietoja. Tietoja käytetään Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n perhehoidon tukipalvelujen piirissä olevien sijaisperheiden yhteystietojen ylläpitämiseksi, perhehoidon tukipalvelujen piiriin pääsyä odottavien sijaisperheiden yhteystietojen ylläpitämiseksi ja perhehoidon tukipalvelujen piirissä olevien sijaisperheiden saamien tukipalvelujen dokumentointiin.

Tietoja kerätään vain sijaisperheen suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö
Perhehoitajalta sekä puolisolta nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, postiosoite, sähköpostiosoite, ammatti, koulutus, virkatodistukset ja tieto terveydentilasta.

Perhehoitajan perheestä seuraavat tiedot: perheenjäsenten nimi, ikä ja sukupuoli, kotieläimet, asumisolosuhteet. Perheeseen lyhyt- tai pitkäaikaisesti sijoitetut lapset.

Tieto perhehoitajan ja puolison käymästä sijaisvanhempien ennakko- ja prosessivalmennuksesta loppuraportteineen sekä tieto rikosrekisteriotteen tarkistamisesta.

Perheen asuinkunnan esteettömyyslausunto (jota varten kunta tarkastaa poliisirekisteriotteen) sekä salassapitositoumus.

Perheen lupa tietojen tallentamiseen.

Lisäksi tietoja perheen tilanteesta:
Perhehoidon työntekijöiden merkinnät perheen saamista tukitoimista, yhteydenpidosta perhehoitajan kanssa sekä muutoksista perhehoitajan ja perheen olosuhteissa.

Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot rekisteristä poistetaan, kun perhehoitajana toimiminen päättyy, mikäli rekisteröity lopettaa kokonaan toimimisen Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n perhehoitajana. Tiedot poistetaan myös rekisteröidyn pyynnöstä. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai jos toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Nuorten Ystävät -palvelut Oy:tä säilyttämään tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan sijaisperheeltä itseltään. Sijaisperheen suostumuksella tietoja voidaan myös saada esimerkiksi kotikunnan sosiaalitoimesta, Kelasta, oikeusrekisterikeskuksesta.

Sijaisperheiden saamat tukitoimet kirjaavat Nuorten Ystävät -palvelut Oy:n työntekijät.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sijaisperherekisterin tietoja luovutetaan vain perheen luvalla. Mikäli perheeseen sijoitetaan lapsi, voidaan sijaisperheen tietoja luovuttaa lapsen kotikuntaan silloin, kun kunta tarvitsee perheen tietoja sijoituksen arvioimiseksi.

Kunnalle toimitetaan tieto perheen saamista tukitoimista ja niiden kestosta sekä perhehoitajan tai perheen olosuhteissa tapahtuneista muutoksista.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.