Nuorten Ystävät -yhteisön tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

Tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta huolehtiminen on tärkeää meille Nuorten Ystävissä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Henkilötietoja käsitellään vain perustellun käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Yhteystiedot tietosuojaa ja rekistereitä koskevissa asioissa
Nuorten Ystävät ry
Tietosuoja
Torikatu 28
90100 Oulu

Tietosuojavastaava Lassi Kangasluoma
Sähköposti tietosuoja@nuortenystavat.fi

Puh. 044 7341 516

Kuvaus rekisterien suojauksen periaatteista
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteriselosteet
Nuorten Ystävät ylläpitää henkilörekistereitä eri käyttötarkoituksiin. Rekisteriselosteissa on kuvattu kunkin rekisterin osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste, rekisterin tietosisältö, henkilötietojen säilytysaika sekä säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutukset.

Rekisteriselosteet löytyvät alla olevista linkeistä:

Rekisteröidyn oikeudet
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyynnön voi tehdä postitse tai NY:n yksikössä tai keskustoimistolla, jolloin henkilöllisyys on todistettava.

Postitse lähetettävät tarkastuspyynnöt osoitteeseen:

Nuorten Ystävät
Tietosuoja
Torikatu 28
90100 Oulu

Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon löytämiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin rekisteriin liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä mitä tietoja halutaan tarkastaa.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Nuorten Ystäville.

Tietoa käyttämistämme evästeistä