Kuntouttava työote lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Kuntouttava työote lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä

Nuorten Ystävien lastensuojelun palvelut tukevat lasten kasvatusta ja hoitoa sekä perheiden kuntoutusta. Kuntouttavassa työotteessa ja työskentelymenetelmissä korostuu lasten ja perheiden osallisuus sekä aktiivinen yhteistyö lasten perheiden, läheisverkostojen ja kuntien viranomaisten kanssa.

NYllä käytetyt menetelmät valitaan aina niin, että ne aidosti tukevat asiakkaita. Näin myös perheiden kanssa tehtävässä työssä.

- Meillä käytettäviä ja sisäisesti koulutettavia menetelmiä ovat ART, Family TIES ja Toimiva lapsi & perhe –menetelmät eli Lapset puheeksi -perheinterventio, Lapset puheeksi -keskustelu ja Lapset puheeksi -neuvonpito, kertoo NYn koulutuskoordinaattori Teija Lampinen. Lampinen on Suomen ART-yhdistyksen jäsen ja valtakunnallinen ART- ja Toimiva lapsi & perhe -kouluttaja.

ART ja Family TIES

ART (Aggression Replacement Training) eli ryhmäharjoitusmenetelmä aggressiivisesti käyttäytyville nuorille on ollut käytössä NYn eri yksiköissä vuodesta 2008. Vajaassa kymmenessä vuodessa NYllä on koulutettu jo yli 100 ART-osaajaa.

- ART on harjoitteluohjelma, jossa aggressiivisuus nähdään opittuna käyttäytymistapana. Menetelmä koostuu kolmesta osasta. Sosiaalisia taitoja opettelemalla pyritään saamaan väkivaltaisen käyttäytymisen tilalle uusia käyttäytymismalleja. Vihanhallinnan tarkoituksena on oppia tunnistamaan ja hallitsemaan omaa suuttumusta. Kolmas osa-alue on moraalisen päättelyn harjoittelu. Nuoret miettivät ryhmissä, mikä heistä olisi oikea toimintatapa tarinan muodossa kerrottuun ongelmatilanteeseen, kertoo Lampinen.

Family TIES (Training in Essential Skills) on kehitetty ART-menetelmän perustalle. Menetelmässä lähdetään ajatuksesta, että lapsi tai nuori on osa laajempaa vuorovaikutusverkostoa. Tavoitteena on siirtää sijoitetun lapsen lastensuojelussa ART:n avulla haltuunsa saamat taidot lapsen ja perheen arkeen. Tässä vanhemmat ja muut läheiset ovat avainasemassa. Perheen mukaanotto tukee lapsen toivotun käyttäytymisen yleistymistä lapsen omaan luonnolliseen toimintaympäristöön. Menetelmä myös vahvistaa perheen keskinäisiä suhteita parantamalla vuorovaikutusta ja toimintamalleja. Yhdessä harjoitellen vanhemmat saavat välineitä tukea lapsiaan.

Family TIES ja ART ovat ryhmätoimintaa perustyön lisäksi ja näillä tuetaan yhdessä perheiden kanssa tehtävää työtä. Sijaishuollon prosessi ei koskaan koske pelkästään lasta, vaan siinä työskennellään yhdessä koko perheen kanssa. Menetelmät sopivat käytettäviksi niin sijaishuollossa, avohuollossa, perhekuntoutuksessa kuin vammaispalveluissakin.

Toimiva lapsi & perhe –menetelmät

Toimiva lapsi & perhe –menetelmässä fokus on perheen sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja tukemisessa. Menetelmässä vanhemmat ovat ensisijaisia asiantuntijoita oman lapsensa suhteen ja tietoa siirtyy sitä kautta lastensuojelun työntekijöille. Tl&p –työn tavoitteena on lasten hyvinvointi ja ongelmien ehkäisy silloin, kun perheeseen tai vanhemmuuteen kohdistuu paineita.

- Tl&p –menetelmät edistävät perheen hyvinvointia ja antavat tukea itsenäiseen selviämiseen. Työskentely perustuu perheen kanssa yhdessä tehtyyn, perheen tarpeet yksilöllisesti huomioivaan suunnitelmaan ja siinä määriteltyihin tavoitteisiin. Perheiden kanssa tehtävässä työssä vahvistamme perheenjäsenten omia voimavaroja, suojaavia tekijöitä ja toimintakykyä liittyen vanhemmuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä arjen taitoihin. Perheiltä saadun palautteen perusteella merkittäviä asioita ovat olleet vaikuttamisen mahdollisuus ja kuulluksi tuleminen, Lampinen sanoo.

Todettua vaikuttavuutta

Ulkomaista tutkimusta ARTista on olemassa ja niissä menetelmästä on saatu positiivisia tuloksia. Positiiviset vaikutukset näkyvät kuitenkin parhaiten arjessa lasten ja perheiden kanssa tehdyssä työssä.

- NYn koulukoti Pohjolakodin nuorissa ART on lisännyt omaa toiminnan ohjausta. Nuori osaa mennä rauhoittumaan ja ratkaisee sosiaalisia ongelmatilanteita muita huomioiden. Vammaispalveluissa kiinnipitojen määrä on vähentynyt menetelmän käytön myötä, Lampinen kertoo.

NY Lastensuojelu

Jaa tarina