13.10.
Ajankohtaista

Mielenterveys- ja päihdeosaajia Nepsy-otteella

 

Suomen Diakoniopisto ja Nuorten Ystävät ovat yhteistyössä toteuttamassa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa neuropsykiatrisella painotuksella. Koulutus toteutetaan oppisopimuksella ja siihen osallistuu tällä hetkellä 26 Nuorten Ystävien työntekijää.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto toteutettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä SDO:n kanssa keväällä 2018. Silloin lähes koko ryhmä koostui NYn työntekijöistä. Viime keväänä startanneessa koulutuksessa opiskelijat saavat myös neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden.

Signaali mielenterveys- ja päihdetyön osaamistarpeesta tuli Nuorten Ystäviltä.

– Suomen Diakoniaopistolla koulutuksia järjestetään työelämän tarpeiden pohjalta kumppanuusmallin pohjalta, asiakkuuspäällikkö Sari Heinikoski Suomen Diakoniaopistosta kertoo.

Työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamisessa otetaan huomioon, millainen asiakaskunta on ja millaista osaamista työssä tarvitaan. Opiskelijat suorittavat neljä tutkinnonosaa, kaksi pakollista ja kaksi valinnaista. Valinnaisiksi tutkinnonosiksi ensimmäisessä toteutuksessa valikoituivat lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdetyö sekä kehitysvammaisten kanssa työskentelyä tukeva tutkinnon osa. Nykyisessä toteutuksessa valinnaisiksi tutkinnonosiksi valittiin lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö sekä lähi- ja läheisverkostossa toimiminen. Lähipäiviä on 2–4 tutkinnonosaa kohden ja opiskelijalle ne lasketaan työpäiviksi. Koulutus on rakennettu niin, että neuropsykiatrinen valmennus kulkee työtapana koko koulutuksen läpi.

Erikoisammattitutkinto tuo lisäosaamista työntekijöille, joilla on peruskoulutus alalle ja lisäksi työkokemusta. Oppisopimuskoulutus on työnantajalle kustannustehokas tapa kouluttaa henkilöstöään. Opiskelijalle se on maksuton. Oppisopimus edellyttää työsuhteen ja lähipäivät ovat opiskelijalle joko palkallisia tai palkattomia sopimuksen mukaan. Työpaikalla opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka erikoisammattitutkintoa opiskeltaessa toimii mentorina.

Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivinä opiskeltua teoriaa opiskelijat  soveltavat käytäntöön heti omassa työssään. Opiskelijoilla on lähipäivien välillä välitehtäviä ja opiskelun apuna verkkoalusta. Opiskelija voi reflektoida oppimaansa omassa työyhteisössään mentorinsa tai työtiiminsä kanssa.

– Kun yksi opiskelee, se näkyy usein koko työyhteisössä. Opiskelijoilta on tullut kommentteja, että yksiköissä ovat toimintatavat muuttuneet koulutuksen myötä. Koulutuksen vaikuttavuus näkyykin juuri siinä, että se näkyy koko yhteisössä, Heinikoski toteaa.

Hyvä kokonaisuus

Neuropsykiatrisen valmentajan -koulutuksen liittäminen yhteen päihde- ja mielenterveysosaamisen kanssa tukee kokonaisuutta, sillä usein neuropsykiatriset häiriöt lisäävät mielenterveyden ongelmia ja päihteitten käyttöä. Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD, Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä.

– Asiakkailla voi olla useita diagnooseja, vaikka autismin kirjoa, adhd, mutta myös masennusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai Tourettea. Siksi osaamista tarvitaan niin psykiatriasta kuin neurologiastakin, Nepsy -kouluttaja Anne Andersson BonumMind Oy:stä toteaa.

Asiakkaalla voi olla haasteita toiminnan ohjauksessa, työmuistissa, tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja kohdentamisessa. Asiakkaat asumisyksiköissä, tuetussa asumisessa, avokuntoutuksessa, lastensuojelussa saattavat olla hyvin haastavia, ja neuropsykiatrisen osaamisen merkitys onkin huomattu käytännön työssä.

– Tämän asiakasryhmän ohjaamiseen vaaditaan paljon tietoa ja taitoa. Koulutuksella ei pelkästään lisätä asiakkaan oikeutta hyvään ohjaukseen, vaan myös työntekijöiden työssä jaksamista ja siellä viihtymistä.

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksessa opiskellaan keskeiset neuropsykiatriset diagnoosit ja niihin kuuluvat rinnakkaisdiagnoosit ja sen jälkeen pureudutaan neuropsykiatrisen valmennuksen prosessiin. Jokainen opiskelija työskentelee oman asiakkaansa kanssa joko ryhmä-, yksilö tai perhevalmennuksena.  Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen neuropsykiatrisena valmentajana ja osana tämänhetkistä ammattikuvaa.

– Neuropsykiatrisen valmennus työmenetelmänä tarkoittaa sitä, että ohjaaja ymmärtää, miten esimerkiksi tarkkaavuuden ongelmat, huono työmuisti tai kielelliset ongelmat vaikuttavat ohjaukseen. Emme opettele vain menetelmää, vaan lisäämme ymmärrystä kohderyhmästä, Andersson tähdentää.

Osaamista työn tarpeisiin

Henna Nylander-Ankerman toimii Koivulehdossa Pohjolakodilla ohjaajana.

– Työssäni korostuu psykiatrisen osaamisen tarve, koska asiakkaana on lapsia, joilla on käytöshäiriön lisäksi mielenterveyden häiriöitä ja neuropsykiatrisia diagnooseja. Lisäksi tulevat vielä päihderiippuvuudet. Halusin koulutuksella saada lisää ymmärrystä ja menetelmiä työskentelyyn.

Oppisopimuskoulutus omassa työpaikassa oppien on ollut luontevaa ja lähipäivinä opitun on voinut tuoda tiimiin ja sitä kautta lasten elämään. Teoriassa opitut asiat on voinut heti testata käytännössä.

– Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja sen tuoma voimavara-näkökulma työskentelyyn on minulle ollut tärkein anti, Nylander-Ankerman sanoo.

Nepsy-koulutuksen liittäminen osaksi mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta on toiminut hyvin.

– Aluksi olin hakeutumassa pelkästään nepsy-koulutukseen, mutta olen todella iloinen, että otin koko koulutuspaketin. Nepsy-valmennus on työmenetelmänä tosi käyttökelpoinen ja sitä voi soveltaa niin päihdetyöhön kuin mielenterveystyöhönkin, ei vain neuropsykiatrisiin haasteisiin.

Keväällä aloitettu opiskelu on nyt puolivälissä. Mitä enemmän tietoa on tullut, sitä enemmän osaamista on voinut soveltaa myös käytäntöön ja muuttaa omaa toimintaansa ohjaajana. Koulutukseen kuuluu myös valmennusprosessi eli jokainen opiskelija pitää 15 tunnin mittaista valmennusta nepsy-valmentajan pätevyyden saadakseen.

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta on julkaistu Käypä hoito -suositus ADHD:n hoidossa.

– Menetelmä on näyttöön perustuva ja siksi sen käyttöä on helppo perustella myös lapsille ja perheille, Nylander-Ankerman toteaa.

Hän haluaa kannustaa hakeutumaan rohkeasti tarjolla oleviin koulutuksiin. Oppisopimuksella opiskelija ei maksa koulutuksesta mitään ja lähipäiviin ja valmennuksiin saa käyttää työaikaa.

– Kouluttautuminen avaa työssä uusia mahdollisuuksia.

---

Helsingissä Suomen Diakoniaopiston toteuttamassa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnossa nepsy-otteella opiskelee viisi Nuorten Ystävien työntekijää.