Digiohjauksen vinkkejä erityistä tukea tarvitseville

Digiohjauksen vinkkejä erityistä tukea tarvitseville

Digitalisaatio vaikuttaa meidän kaikkien arkeen. Julkisia palveluita sähköistetään ja olemme yhteyksissä toisiimme yhä enemmän verkon välityksellä. Tarvitsemme digitaitoja osallistuaksemme yhteiskuntaan yhdenvertaisina jäseninä.

 

Digitaidot ovat tärkeä osallisuutta ja hyvinvointia vahvistava taito kaikille, myös erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille. Digitaidot avaavat ovia uusiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi itseilmaisuun ja nähdyksi tulemiseen sosiaalisissa verkostoissa toimintakyvyn rajoitteet ylittäen.

Verkon kautta ihmisille avautuu maailma, joka monista eri syistä olisi muutoin saavuttamattomissa. Esimerkiksi juttelu kavereiden kanssa verkossa onnistuu, vaikka liikkuminen ystävien luo tai puhuminen olisi vaikeaa. Netissä on myös mahdollista kotoa käsin tutustua uusiin, samanhenkisiin ihmisiin.

Uudet asiat voivat myös jännittää ja hämmentää. Osaanko käyttää tablettia? Voiko verkossa olla huijareita? Mitä uskallan kertoa asioistani Facebookissa? Joskus voivat netissä ja somessa käyttäytyminenkin mietityttää. Osaanko toimia netiketin mukaan?

Nuorten Ystävien Osaamisella osallisuutta -hanke tarjosi digivalmennusta erityisryhmille syksyllä 2020, ja samalla kehitettiin Nuorten Ystävien matalan kynnyksen digitukea. Hanketoiminnan aikana vahvistui käsitys kehitysvammaisille suunnatun digiohjauksen tärkeydestä ja siitä, että ketään ei tulisi jättää digimaailman ulkopuolelle.

Erityisryhmien digivalmennuksissa harjoiteltiin digitoiminnan perusteita, esimerkiksi tietokoneen käynnistämistä ja tiedonhakua. Asiakkaiden mielenkiinnon kohteiden mukaan pelattiin myös yhdessä esimerkiksi Papunetin pelejä, joissa on loistavat mahdollisuudet erilaisiin tietokone- tai tablettitoimintojen harjaannuttamiseen viihdyttävällä tavalla.

Digiohjauksen tavoitteet vaihtelivat ohjattavan toimintakyvyn ja tarpeiden pohjalta. Kun yhdellä osaamistavoitteena oli itsenäinen tiedonhaku myöhemmin asumisyksikön yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, toisella taas perusdigiosaaminen oli jo hallussa, mutta digituen tarve liittyi netin käyttäytymissääntöjen eli netiketin omaksumiseen.

Nykyisin on saatavilla monenlaisia eri digiapuvälineitä erilaisiin tarpeisiin. On tärkeää tiedostaa, että näitä mahdollisuuksia on tarjolla ja ne kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Haastavat fyysisetkään rajoitteet eivät välttämättä estä ihmistä toimimasta itsenäisesti digimaailmassa. Katso esimerkiksi Kajo Apuvälineet -yrityksen apuvälineitä.

Tärkeää olisi, että erityisryhmiin kuuluvat asiakkaat saisivat tarvitsemaansa ohjausta ja tietoa niistä mahdollisista tukitoimista tai apuvälineistä, joiden avulla he pääsisivät osallisiksi digimaailmaan. Tärkeässä asemassa tässä, informaation ja digituen antajina, ovat asiakkaan lähimmät työntekijät, esimerkiksi omaohjaajat asumisyksiköissä.

Olisi hienoa, jos sosiaali- ja terveysalalla työskentelevillä olisi riittävästi resursseja käytettävänään erityisryhmien digiohjaukseen. Todellisuudessa näin ei aina kuitenkaan ole, vaan muut työtehtävät saattavat viedä suurimman osan työajasta.

Osaamisella osallisuutta -hanke kannustaa kaikkia erityisryhmien parissa työskenteleviä kuitenkin miettimään, voisiko digiohjauksen sisällyttää vapaa-ajan ja arjen toimintoihin kuuluvaksi osaksi. Jos resurssit yksilövalmennukseen eivät riitä, voisi myös miettiä digiohjauksen toteutusta vaikkapa pienryhmätyöskentelynä. Tärkeää olisi huomata, että digiohjaus on arkea siinä missä muukin päivittäinen toiminta. Ideointia näistä asioista olisikin hyvä käydä eri yksiköissä työtiimien sisällä.

Mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien digiosallisuutta vahvistaviin kehittämishankkeisiin monialaisissa yhteistyöverkostoissa voisi miettiä. Mielenkiintoisia esimerkkejä näistä löytyy Suomestakin, kuten esimerkiksi Honkalampi-säätiön #Ihan diginä! -hanke.

Joka tapauksessa on tärkeää, että näitä asioita pohditaan aktiivisesti ja yritetään yhdessä löytää uusia keinoja digiosaamisen eteenpäinviemisessä erityisryhmille.

Hyödyllisiä työvälineitä erityisryhmien asiakkaiden digiohjaukseen:
Papunet:
https://papunet.net/pelit/pelit

Selkouutiset:
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

https://selkosanomat.fi/kuva/

Digiapuvälineitä:
https://www.kajo.fi/tietokoneen-kayton-apuvalineet

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/verkko-voittaa-valimatkat/

https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/digitalisaatio/

 
Uutta sisältää.

Jaa tarina