Digisyrjäytymistä taklaamassa

Osaamisella osallisuutta -hankkeessa taklattiin digisyrjäytymistä

Suomi digitalisoituu nopeasti ja korona on kiihdyttänyt vauhtia entisestään. Kaikki eivät pysy vauhdissa mukana ilman muiden tukea. Nuorten Ystävien ESR-tuella toteutettu kehittämishanke pyrki vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden puolesta se kehitti ja tarjosi matalan kynnyksen digitukea Nuorten Ystävien asiakkaille ja henkilöstölle.

Hanke käynnistyi henkilöstön ja asiakkaiden digituen tarvekartoituksilla kesällä 2020.

– Yli puolet vastaajista näkivät digituen puuttumisen joko melko tai erittäin yleiseksi syyksi digipassiivisuuteen. Monet näkivät digisyrjäytymisen taustalla psykososiaalisia ja taloudellisia tekijöitä, Osaamisella osallisuutta -hankkeen projektipäällikkö Paula Karppinen sanoo.

Digiohjauksessa vuorovaikutustaidot ovat tärkeät, joten työ sopii hyvin juuri sosiaalialalle. Ei haittaa, vaikkei teknisesti kaikkea vielä hallitsisikaan, sillä asioita voi opiskella myös yhdessä, Karppinen rohkaisee.

Tarvekartoituksissa myös kyseltiin, mitä asioita digiohjauksessa olisi hyvä huomioida ja millaisiin teemoihin tarvitaan tukea. Nuorten Ystävien eri yksiköt olivat ottaneet isoja digiloikkia Korona-poikkeusaikana, mutta osa ihmisistä oli jäänyt etätoiminnan ulkopuolelle. Siksi yhdeksi tärkeäksi teemaksi nousi etätoiminnan sovellukset, eli kuinka vaikkapa e-Klubitalon toimintaan pääsee Zoomin kautta mukaan. Myös sähköinen asiointi nousi monelle tärkeäksi digitaidoksi.

Osaamisella osallisuutta -hanke tarjosi yksilöllistä digivalmennusta noin 40 ihmiselle. Mukana oli osatyökykyisiä, työttömiä työnhakijoita ja erityisen tuen tarvitsijoita nuorista aikuisista ikääntyviin. Valmennusten kautta erottui kaksi selkeää asiakasprofiilia, jotka nimettiin aloittajaksi ja viihdekäyttäjäksi.

Aloittajat tarvitsivat enemmän digiohjauskertoja kaikkiin hankkeen määrittelemiin digiosaamisalueisiin liittyen (kts. alla oleva kuva). Viihdekäyttäjille oli taas tarpeen osaamisen laajentaminen työnhaun digitaitoihin ja sisällön tuottamiseen. Monen kanssa harjoiteltiinkin esimerkiksi ansioluettelon visualisoimista Canvalla.

 
Osaamisella osallisuutta -hankkeen määrittämät digiosaamisen teemat.

– Aina emme kuitenkaan onnistuneet saamaan valmennettavia, vaikka digituen tarpeita olisikin ollut, Karppinen kertoo.

Digivalmennuksen oikea-aikaisuus oli hankalaa erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kohdalla. Haastavassa elämäntilanteessa digitaitojen harjoitteleminen tuntui osalle liian kaukaiselta. Osa myös koki vaikeana tulla mukaan aikataulutettuun toimintaan. Tämän vuoksi hanke tarjosi myös matalan kynnyksen pop up -digitukea. Koulutustarjotin haluttiin rakentaa muutenkin mahdollisimman monipuoliseksi. Yksilövalmennusten lisäksi toteutettiin ryhmävalmennuksia tiettyjen teemojen ympärille. Suosittuja olivat esimerkiksi työelämän digitaitoihin liittyvä Digi ja kielenhuolto työnhaussa -kurssi sekä etäohjausosaamista vahvistava Eloa etään -webinaari.

Digivalmennuksissa saatujen kokemusten pohjalta Osaamisella osallisuutta -hanke loi matalan kynnyksen digituen mallin, jonka avulla mahdolliset digisyrjäytyjät tunnistetaan helpommin ja heille pystytään antamaan mahdollisimman ajoissa tarvelähtöistä digiohjausta. Kehitystyötä tehtiin osallistamalla sekä henkilöstöä että asiakkaita palvelumuotoilun keinoin. Hanke myös käynnisti vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa digitukea Oulun, Kajaanin ja Rovaniemen Klubitaloilla kouluttamalla digikummeja. Nyt digitukea on tarjolla Oulun, Kajaanin tai Rovaniemen klubitaloilla.

– Digikummit kokivat saavansa digikummitoiminnasta auttamisen ilon lisäksi uutta ohjausosaamista ja uusia digitaitoja. Työelämän ulkopuolella tai työnhakijoina olevat digikummit saavat lisäksi arvokasta kokemusta esimerkiksi luovuutta ja vuorovaikutustaitoja edellyttävästä tiimityöstä. Toiminta nähtiin myös laajemmin hyvinvointia vahvistavana sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden muotona. Aktiiviset digikummit jatkavat toimintaansa jatkossa Klubitalo Pönkän työhönvalmentajan ohjauksessa, Karppinen kertoo.

Digikartoitusten ja toteutettujen pilottivalmennusten tuloksia hyödynnettiin matalan kynnyksen digivalmennusmallin suunnittelussa, mikä toteutui digiohjauksen työkalupakkina. Se sisältää selkokielisiä digiohjeita, verkkokursseja ja muita digiohjausta helpottavia työkaluja. Esimerkiksi sosiaalialan ammattilaiset voivat ilmaiseksi opiskella Digiohjaus sosiaalialalla -verkkokurssin. Digipolkukortti ja digitaitotesti ovat taas työkaluja, jotka helpottavat tarvelähtöistä ja tavoitteellista digiohjausta. Kaikki työkalupakin materiaalit ovat avoimesti kaikkien tarvitsijoiden käytössä.

 
Digiohjauksen työkalupakista hyötyvät sekä digiohjaajat että -opiskelijat.
Se on avoimesti kaikkien käytössä Nuorten Ystävien nettisivuilla.

Osaamisella osallisuutta -hankkeen kaltaiselle toiminnalle on koko ajan enemmän tarvetta. Hanke sai erinomaista palautetta niin asiakkailta kuin henkilöstöltäkin. Yksilöohjattujen asiakkaiden osaamistaso nousi valmennuksen myötä keskimäärin yksi yksikköä asteikolla 1-5. Moni kertoi saaneensa varmuutta toimia digissä jatkossa myös itsenäisesti. Yksi vastaajista koki elämänsä tuntuvan ohjauksen jälkeen myös laajemmin paremmalta. Moni myös koki, ettei olisi pystynyt yksin aloittaa digitaitojen harjoittelua ilman toisen ihmisen tukea.

Paula Karppinen toivoo, että digiohjauksen työkalupakista olisi mahdollisimman paljon hyötyä olipa kyse digiohjaajasta tai digitaitojen harjoittelijasta. On tärkeää, ettei ketään jätetä ulkopuolelle digimaailmassakaan. Toinen toistaan tukien ja yhdessä oppien vaalitaan samalla arvokkaita yhteisöllisyyden ja välittämisen arvoja, ja tämän vuoksi digiohjaukseen kannattaa tarttua sosiaalialalla.

“Digivalmennus ja sitä kautta saadut ohjeet ovat jääneet käyttöön asiakkaillemme. Kurssi rohkaisi myös minua ohjaajana neuvomaan ja tukemaan asiakkaita digiasioissa. Hanke onnistui hyvin ja siihen osallistuneet asiakkaat saivat tarvitsemaansa opastusta ja tukea, ja heidän toiveensa oppia käyttää älypuhelinta ja nettipalveluita (esim. Kanta) toteutuivat hienosti. Kurssi rohkaisi myös muita asiakkaita käyttämään nettipalveluita. Opetus oli hyvää yksilöllistä ja toimivaa KIITOS."
- NYn työntekijän palaute hankkeen toiminnasta.

---

Osaamisella osallisuutta – Matalan kynnyksen digivalmennusmalli toteutettiin ESR-tuella Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueella 18.5.2020–15.3.2021 välisenä aikana. Hankkeessa kehitettiin ja tarjottiin digivalmennusta Nuorten Ystävien asiakkaille yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Kuvat: Flaticon, Canva

Jaa tarina