Koulukoti Pohjolakoti

Koulukoti Pohjolakoti

Koulukoti Pohjolakoti

Pohjolantie 50
91500 Muhos
fax. 08 5332 101

Keskuskeittiö
044 7341 887

etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Pilvi Morko
044 7308 097

Palvelupäällikkö
Marianne Inkala
044 7341 806

Haasteellisesti oireileva nuori saa koulukoti Pohjolakodissa Muhoksella tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Koulukodin aikuiset tarjoavat nuorille turvallisen kasvuympäristön. Koulukodilla voimme rakentaa nuorelle sijaishuoltopolun esimerkiksi erityisen huolenpidon jaksolta kohti pitkäaikaisempaa, kuntouttavaa sijaishuollon tukea sijaishuoltoyksikössä.

Koulukodilla keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Pohjolakodin kuntouttavassa arjessa keskeistä on osaavien aikuisten jatkuva läsnäolo.

Moniammatillisuus ja osaaminen

Koulukodin sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisemme ovat sitoutuneita työskentelemään nuorten kanssa, joilla voi olla jo useita sijaishuoltopaikan muutoksia. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisasiantuntemusalana on kiintymyssuhdehäiriöt, trauma- ja tietoisuustyöskentely.

Kuntoutuksessa käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä kuten päihdearviotyöskentelyä, ryhmämuotoista päihdetyötä, menetelmällistä perhetyötä (THL/Lapset puheeksi, perheinterventio) sekä aggressionhallinnan ryhmätoimintaa (ART). 

Oma Pohjolan peruskoulu ja jatko-opinnot

Koulukodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.). Koulun pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Tiivis yhteistyömme lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Jälkihuolto ja itsenäistyminen

Koulukotiin kuuluvien sijaishuollon erityisyksiköiden pihapiirissä sijaitsevissa itsenäistymisasunnoissa koulukotiin sijoitetut nuoret voivat harjoitella itsenäistä elämää tuttujen aikuisten tukemina. Järjestämämme jälkihuollon turvin nuoret saavat tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen.

Osallisuus ja yhteys vanhempiin

Nuorten osallisuutta koulukodilla tukee nuorten OmaPoko -työryhmä, johon nuoret valitsevat edustajan jokaisesta Pohjolakodin yksiköstä.

Tärkeä osa koulukodin arkea on myös nuorten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Vanhempien vierailut ovat toivottuja ja vanhemmat voivat majoittua sovitusti yksiköiden pihapiirissä olevissa vierasasunnoissa.