Sosiaalityön asiantuntijapalvelut

Sosiaalityön asiantuntijapalvelut

Tarjoamme kuntien lastensuojelutyön tueksi lastensuojelun moniammatillista asiantuntija- ja sosiaalityötä. Tarvittaessa olemme käytettävissä myös kuntien sosiaalityön lisäresurssina. Valtakunnallinen sosiaalityön asiantuntijaverkostomme varmistaa, että olemme käytettävissä kaikkialla Suomessa. Erityisosaamistamme ovat vanhemmuuden arvioinnin ja lastensuojelutarpeen eri työmenetelmät.

Moniammatillisen tiimin kärkenä työskentelee kahdeksan sosiaalityöntekijää, joiden työpareina toimivat AMK-tasoisen koulutuksen omaavat erityisohjaajat ja perhetyöntekijät. 

Lastensuojelutarpeen selvitys

Kun lastensuojelutarve syntyy, kunnan on tehtävä selvitys lapsen ja hänen perheensä tilanteesta. NY voi toteuttaa selvityksen kokonaan tai toimia kunnan työntekijän työparina. Selvityksessä syntyy kokonaisnäkemys lapsen arjesta ja elämäntilanteesta. Siihen pohjaten teemme kattavan yhteenvedon, jonka perusteella voi ottaa kantaa lastensuojeluasiakkuuden jatkumiseen tai päättymiseen ja mahdollisiin tukitoimiin.

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointi on työmenetelmä, jossa arvioimme perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti Pesäpuu ry:n kehittämän mallin mukaisesti. Arvioinnista teemme yhteenvedon asiakkaalle ja kunnalle. Yhteenvedossa tuomme esille vanhemmuuden vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä otamme kantaa kunnan toimeksiannossa asettamiin tavoitteisiin.

Huostaanoton purku

Perheen jälleen yhdistäminen on prosessi, jossa työskentelyn keskiössä ovat vanhemman valmiudet ja perheen voimavarat. NYn työmenetelmä perustuu moniammatilliseen arvioon, josta laadimme kunnan työntekijälle ja asiakasperheelle kirjallisen yhteenvedon.

Sukulaisperheiden valmennus ja arviointi

Sukulaisperheiden kanssa työskenneltäessä käytämme Pesäpuu ry:n sosiaalityöntekijöille kehittämää työskentelymallia sijaisvanhemmiksi haluavien sukulaisten valmennukseen ja valintaan. Malli pohjautuu PRIDE-valmennuksen perusperiaatteisiin ja työskentelymenetelmiin ja siinä huomioidaan lisäksi sukulaisuudesta aiheutuvat erityiskysymykset ja –haasteet. Samaa mallia voidaan käyttää myös sukulaissijaisperheiden sijoituksenaikaiseen täydennyskoulutukseen ja tukeen.

Lastensuojelun edunvalvonta

Kunnan sosiaalitoimi voi hakea NYstä edunvalvojaa lapselle lastensuojelun- ja rikosprosesseihin, joissa huoltaja ei pysty toimimaan puolueettomasti lapsensa edunvalvojana. Edunvalvoja käyttää tällöin lapsen puhevaltaa huoltajan sijaan, selvittää lapsen mielipiteen sekä määrittää lapsen edun kyseessä olevan asian suhteen. NYn lastensuojelun edunvalvonnan palvelut ovat käytettävissä Oulun läänin alueella.

Ota yhteyttä