Koulukoti Pohjolakoti

Koulukoti Pohjolakoti

Muhos

Koulukoti Pohjolakoti

Yhteystiedot

Koulukoti Pohjolakoti

Pohjolantie 50
91500 Muhos
fax. 08 5332 101
etunimi.sukunimi(at)nuortenystavat.fi

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palvelupäällikkö
Marianne Inkala
044 7341 806

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Pilvi Morko
044 7308 097

Keskuskeittiö
044 7341 887

Koulukoti Pohjolakodissa nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Koulukodin aikuiset tarjoavat nuorille turvallisen kasvuympäristön. Koulukodilla voimme rakentaa nuorelle sijaishuoltopolun esimerkiksi erityisen huolenpidon jaksolta kohti pitkäaikaisempaa, kuntouttavaa sijaishuollon tukea sijaishuoltoyksikössä.

Koulukodilla keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen tukemalla nuoria arjen taitojen haltuunotossa sekä omien vahvuuksien löytämisessä. Pohjolakodin kuntouttavassa arjessa keskeistä on osaavien aikuisten jatkuva läsnäolo.

Moniammatillisuus ja sisällöllinen omaohjaajatyöskentely

Koulukodin sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaisemme ovat sitoutuneita työskentelemään nuorten kanssa, joilla voi olla jo useita sijaishuoltopaikan muutoksia. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisasiantuntemusalana on kiintymyssuhdehäiriöt, trauma- ja tietoisuustyöskentely.

Kasvatuksellinen arkemme tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Yksilöllisten tuentarpeiden ohella osa arjenhallintaa on tiivis tuki koulunkäyntiin ja huomio vuorovaikutusasioihin.

Pohjolakodilla nuorta tuetaan omaohjaajakeskusteluiden, ryhmätyöskentelyn ja arjen struktuurien avulla kohti itsenäisempää ja tasapainoista elämää. Omaohjaajatyöskentelyssä käytämme ratkaisukeskeisiä ja visuaalisia keskustelun apuvälineitä etsiessämme nuoren voimavaroja ja vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita kuntoutumisen tueksi.

Kuntoutuksessa käytämme tutkittuja ja vaikuttavia työmenetelmiä kuten päihdearviotyöskentelyä, ryhmämuotoista päihdetyötä, menetelmällistä perhetyötä (THL/Lapset puheeksi, perheinterventio) sekä aggressionhallinnan ryhmätoimintaa (ART).

Oma Pohjolan peruskoulu ja jatko-opinnot

Koulukodin omalla Pohjolan koululla järjestämme perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.). Koulun pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, tehokas oppilashuolto ja avoin yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat nuorten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen. Tiivis yhteistyömme lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Jälkihuolto ja itsenäistyminen

Koulukotiin kuuluvien sijaishuollon erityisyksiköide pihapiirissä sijaitsevissa itsenäistymisasunnoissa koulukotiin sijoitetut nuoret voivat harjoitella itsenäistä elämää tuttujen aikuisten tukemina. Järjestämämme jälkihuollon turvin nuoret saavat tuetun asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla edellytykset arkielämän perusasioista huolehtimiseen sekä ammatin ja työpaikan hankkimiseen.

Osallisuus ja yhteys vanhempiin

Nuorten osallisuutta koulukodilla tukee nuorten OmaPoko -työryhmä, johon nuoret valitsevat edustajan jokaisesta Pohjolakodin yksiköstä.

Tärkeä osa koulukodin arkea on myös nuorten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Vanhempien vierailut ovat toivottuja ja vanhemmat voivat majoittua sovitusti yksiköiden pihapiirissä olevissa vierasasunnoissa.

Koulukoti Pohjolakotiin kuuluvat:

- Pohjolan koulu
- Sijaishuollon erityisyksikkö Salorinne
- Sijaishuollon erityisyksikkö Karhula
- Sijaishuollon erityisyksikkö Koivulehto


Pohjolakodin blogi
Annika Haltsonen
ohjaaja
Kirjoitettu
13.11.2019

Lastensuojelutyötä tehdään yhdessä ja yhteistyöllä

Lastensuojelu on haastavaa ja vastuullista toimintaa. Iloa ja jaksamista työhön tuovat pienet arjen asiat ja niiden jatkona voi tapahtua suuriakin onnistumisia. Yksi niistä oli, kun työtiimissämme sai