Tönärin säännöt ja klubitalostandardit
 

Tönärin säännöt ja klubitalostandardit

Tönärin säännöt

Klubitalon toimintaan osallistuvalta sallitaan:

★ Kirjautumista Salesforce-järjestelmään tai käynnin kirjaamista vieraskirjaan.
★ Suvaitsevaisuutta ja ystävällisyyttä: jokainen saa olla oma itsensä
★ Toisten mielipiteiden, vakaumusten ja kulttuurin kunnioittamista.
★ Noudattaa klubitalojen yhteistä Nettietikettiä.
★ Osallistua omien voimavarojen mukaan klubitalon toimintaan.
★ Kysyä klubitaloon toimintaan liittyvistä asioista.
★ Kannustava ja toisen huomioon ottava käytös.
★ Mikäli havaitset puutteita työturvallisuudessa, ilmoita niistä välittömästi henkilökunnalle. Tuo työturvallisuutta lisäävät ehdotukset ja ideat esille talokokoukseen.
★ Toisten auttaminen ja tukeminen.
★ Oman mielipiteen ilmaiseminen muita kunnioittaen.
★ Hoida kännykkäpuhelusi ja muut puhelimella tehtävät asiat siten, ettei se häiritse kokouksia, koulutuksia eikä muiden työskentelyä ja ruokailua..

 

Meidän klubitalollamme on kiellettyä:

★ Pahan olon purkaminen toisiin ja kiukuttelu klubitalolla.
★ Fyysinen/henkinen uhka tai väkivalta missään muodossa.
★ Toisen fyysisen tai henkisen reviirin/yksityisyyden loukkaaminen.
★ Klubitalon tai henkilökohtaisen omaisuuden vahingoittaminen.
★ Seksuaalinen häirintä kaikissa muodoissa.
★ Etniseen syntyperään, kulttuuritaustaan, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mielipiteisiin kohdistuva syrjintä.
★ Häiritsevä käytös, kiroileminen tai loukkaava kielenkäyttö.
★ Klubitalotoiminta on päihteetöntä toimintaa, eli päihteiden käyttö, hallussapito, myyminen ja ostaminen klubitalotoiminnan aikana.
★ Julistaa uskonnollisia tai poliittisia asioita.
★ Välittää klubitalolla kuultuja yhteisön jäsenten yksityisasioita eteenpäin muille.
★ Yksityinen kaupustelu, ruinaus ja lainaus.

Klubitalostandardit

Klubitalotoiminnan kansainväliset laatusuositukset (2016)
Klubitalojen kuntoutusmalli määritellään klubitalotoiminnan
kansainvälisissä laatusuosituksissa, joista maailmanlaajuinen
klubitaloyhteisö on sopinut konsensusperiaatetta noudattaen. Näissä
laatusuosituksissa ilmaistut periaatteet ovat klubitaloyhteisön
menestyksen kannalta keskeisessä asemassa, kun psyykkisesti
sairastuneita ihmisiä autetaan tulemaan toimeen ilman sairaalahoitoa ja
samalla saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja
ammatillisia tavoitteita. Laatusuositukset toimivat myös jäsenten
perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä
henkilökunnalle, hallitukselle ja hallintoon osallistuville henkilöille.
Laatusuositukset edellyttävät Klubitalon kunnioittavan jäseniään ja
tarjoavan heille erilaisia mahdollisuuksia.

Klubitalojen laadunarvioinnin pohjana ovat Kansainvälisen Klubitalojen
kehittämiskeskuksen (Clubhouse International) laatusuositukset.

Maailmanlaajuinen klubitaloyhteisö käy kahden vuoden välein läpi nämä
laatusuositukset ja muuttaa niitä tarpeen mukaan. Tätä prosessia ohjaa
Clubhouse Internationalin laatusuosituskomitea Standards Review
Committee, joka koostuu eri puolilla maailmaa toimivien, Clubhouse
Internationalin laatusertifikaatin saaneiden Klubitalojen jäsenistön ja
henkilökunnan edustajista.

JÄSENYYS

1. Jäsenyys on vapaaehtoinen ja aikarajoitteeton.

2. Klubitalo hyväksyy itse uudet jäsenet. Jäseneksi pääsee
jokainen, joka tarvitsee tukea mielenterveyden haasteissa. Jäsen
sitoutuu yhteisön sääntöihin.

3. Jäsenet itse valitsevat, miten he osallistuvat Klubitalon
toimintaan ja keiden kanssa he työskentelevät. Klubitalo ei velvoita
osallistumiseen sopimusten, aikataulujen tai sääntöjen avulla.

4. Kaikilla jäsenillä on tasavertainen oikeus käyttää kaikkia
Klubitalon tarjoamia mahdollisuuksia riippumatta diagnoosistaan
tai toimintakyvystään.

5. Jäsenet osallistuvat halutessaan kaikkien asiakirjojen
laatimiseen, jotka koskevat heidän osallistumistaan Klubitalon
toimintaan. Kaikki tällaiset asiakirjat allekirjoittaa sekä jäsen että
henkilökuntaan kuuluva.

6. Jäsenillä on oikeus palata milloin tahansa klubitaloyhteisöön
poissaolon pituudesta riippumatta, mikäli heidän paluunsa ei
aiheuta uhkaa klubitaloyhteisölle.

7. Klubitalo pitää järjestelmällisesti yhteyttä niihin jäseniin, jotka
eivät käy Klubitalolla, alkavat eristäytyä tai ovat sairaalahoidossa.

HENKILÖSUHTEET

8. Kaikki Klubitalon kokoukset ovat avoimia sekä jäsenille että
henkilökunnalle. Klubitalolla ei ole pelkästään jäsenille tai
henkilökunnalle tarkoitettuja kokouksia, joissa keskustellaan
toimintaan liittyvistä päätöksistä ja jäseniin liittyvistä asioista.

9. Klubitalossa on henkilökuntaa riittävästi tukemaan jäsenten
osallistumista, mutta niin vähän, että talon toiminta vaatii jäsenten
aktiivisuutta.

10. Klubitalon henkilökunnalla on yleisluontoinen työnkuva.
Henkilökunnalla on yhteinen vastuu kaikesta toiminnasta.
Klubitalon ulkopuoliset vastuut eivät saa häiritä ainutlaatuista
suhdetta jäsenten ja henkilökunnan välillä.

11. Vastuu Klubitalon toiminnasta on jäsenillä ja henkilökunnalla ja
viime kädessä Klubitalon johtajalla. Keskeistä tässä vastuussa on
jäsenten ja henkilökunnan sitoutuminen kaikkeen Klubitalon
toimintaan.

TILAT

12. Klubitalo on erillinen toimija, jolla on oma nimi, osoite ja
puhelinnumero.

13. Klubitalolla on omat toimitilat. Se on erillään
mielenterveyskeskuksista ja laitoksista, eikä sen tiloja käytetä
muuhun toimintaan. Klubitalon tilat on suunniteltu niin, että ne
mahdollistavat työpainotteisen päivän ja ovat samalla viihtyisät ja
kooltaan sopivat sekä arvokkuutta ja kunnioitusta herättävät.

14. Kaikki Klubitalon tilat ovat jäsenten ja henkilökunnan käytössä.

TYÖPAINOTTEINEN PÄIVÄ

15. Työpainotteisen päivän aikana jäsenet ja henkilökunta
vastaavat yhdessä Klubitalon toiminnasta. Klubitalo kiinnittää
huomion jäsenten vahvuuksiin, taipumuksiin ja kykyihin.
Klubitalon työpainotteiseen päivään ei sisälly lääkehoitoa eikä
päiväkeskus- tai terapiatoimintaa.

16. Klubitalolla tehdään vain työtehtäviä, jotka syntyvät Klubitalon
omista tarpeista. Ulkopuolisille ei tehdä maksullista tai ilmaista
työtä Klubitalolla. Jäsenille ei makseta palkkaa klubitalotyöstä,
eikä mitään palkkiojärjestelmiä ole.

17. Klubitalo on avoinna vähintään viitenä päivänä viikossa.
Työpainotteinen päivä vastaa tavanomaisia työaikoja.

18. Klubitalo on organisoitu yhdeksi tai useammaksi työyksiköksi.
Niissä on riittävästi henkilökuntaa, jäseniä ja mielekkäitä
työtehtäviä koko päivän ajaksi. Yksiköiden kokouksia pidetään
henkilösuhteiden ylläpitämiseksi sekä päivän töiden
organisoimiseksi ja suunnittelemiseksi.

19. Kaikki Klubitalon työtehtävät on suunniteltu auttamaan jäseniä
saamaan takaisin omanarvontuntonsa, itseluottamuksensa ja
mielekkyyden elämälleen. Niiden ei ole tarkoitus olla mihinkään
tiettyyn työhön valmentavaa koulutusta.

20. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua kaikkiin Klubitalon töihin.
Näitä töitä ovat esimerkiksi talon toiminnan ylläpitoon, hallintoon,
jäseneksi ottoon ja perehdyttämiseen, yhteydenpitoon poissa
oleviin jäseniin, vaikuttavuuden arviointiin, tiedotukseen ja
suhdetoimintaan, henkilökunnan työhönottoon, perehdyttämiseen
ja arviointiin liittyvät työt.

TYÖLLISTYMINEN JA KOULUTUS

21. Klubitalo mahdollistaa jäsentensä paluun ansiotyöhön
siirtymätyön, tuetun työn ja itsenäisen työn avulla. Siksi
Klubitalolla ei ole jäsenten työllistymistä varten sisäistä
liiketoimintaa, erillisiä liikeyrityksiä eikä suojatyöpaikkoja.

22. Klubitalolla on oma siirtymätyöohjelma, joka tarjoaa jäsenille
mahdollisuuden työskennellä avoimilla työmarkkinoilla. Klubitalon
siirtymätyöohjelmaan kuuluu oleellisena piirteenä se, että
Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten
poissaolojen ajaksi. Lisäksi siirtymätyöohjelma täyttää seuraavat
peruskriteerit:

a. Halu tehdä työtä on tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa
mahdollisuuteen päästä siirtymätyöhön.

b. Jäsenellä on mahdollisuus päästä siirtymätyöhön riippumatta
siitä, kuinka hyvin hän on onnistunut edellisissä
siirtymätyöpaikoissa.

c. Jäsenet työskentelevät työnantajan toimitiloissa.

d. Työnantaja maksaa suoraan jäsenille vähintään kunkin alan
työehtosopimuksen mukaisen minimipalkan.

e. Siirtymätyöpaikat kattavat laajan valikoiman erilaisia
työmahdollisuuksia.

f. Siirtymätyö on osa- ja määräaikaista, yleensä 15–20 tuntia
viikossa, kestoltaan 6–9 kuukautta.

Lukuohje: aika- ja tuntirajat kansainvälisten suositusten mukaiset.
Suomessa käytännössä eivät täysin toteudu johtuen mm. Suomen
tukijärjestelmän ominaispiirteistä ja jäsenten yksilöllisistä
elämäntilanteista ja työnantajan tarpeista.

g. Jäsenten valitseminen ja perehtyminen siirtymätyöhön on
Klubitalon, ei työnantajan vastuulla.

h. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta selvittävät yhdessä
siirtymätyön vaikutukset jäsenen etuuksiin.

Lukuohje: Suomessa Klubitalot myös keräävät tietoa esim.
kannustinloukuista ja pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin.

i. Siirtymätyöohjelmaa hoitavat Klubitalon henkilökunta ja jäsenet,
eivät siirtymätyöhön erikoistuneet henkilöt.

j. Klubitalon sisällä ei ole siirtymätyöpaikkoja.
Taustaorganisaatiossa olevien siirtymätyöpaikkojen täytyy olla
Klubitalon ulkopuolella ja täyttää kaikki edellä mainitut kriteerit.

23. Klubitalolla on tuetulle ja itsenäiselle työlle omat ohjelmat,
joiden tarkoitus on auttaa jäseniä hankkimaan työtä, säilyttämään
työpaikkansa ja saamaan entistä parempia työpaikkoja.
Klubitalotoiminnassa tuetulle työlle ominaista on se, että Klubitalo
pitää yhteyttä jäseneen ja työnantajaan. Jäsenet ja henkilökunta
sopivat yhdessä, millaista tukea ja kuinka usein tarvitaan ja missä
paikassa tätä tukea annetaan.

24. Itsenäisessä työssä käyvillä jäsenillä on käytettävissään kaikki
Klubitalon tukimuodot ja palvelut, kuten etuuksiin ja
asuntotilanteeseen sekä hoidollisiin, oikeudellisiin, taloudellisiin ja
henkilökohtaisiin asioihin liittyvä tuki. He ovat tervetulleita
kaikkeen Klubitalon toimintaan.

25. Klubitalo auttaa jäseniä pääsemään ammatillisiin ja
koulutuksellisiin tavoitteisiinsa hyödyntämällä Klubitalon
ulkopuolisia koulutusmahdollisuuksia. Klubitalon sisäisissä
koulutuksissa hyödynnetään olennaisesti jäsenten opetus- ja
ohjaustaitoja.

TALON TOIMINTA

26. Klubitalo sijaitsee alueella, joka on hyvien kulkuyhteyksien
päässä, jolloin toimintaan osallistuminen ja siirtymätyössä
käyminen on mahdollista. Klubitalo tarjoaa tai järjestää toimivia
vaihtoehtoja silloin, kun julkiset kulkuyhteydet ovat puutteelliset.

27. Klubitalon jäsenet ja henkilökunta tarjoavat yhteiskunnallisia
tukipalveluja, jotka on sijoitettu Klubitalon työyksiköihin. Niihin
kuuluu oikeuksiin ja etuuksiin liittyvä apu, asuminen ja terveiden
elämäntapojen edistäminen sekä ohjaus sote-palveluiden piiriin.

28. Klubitalo tarjoaa jäsenilleen tukea, toimintaa ja
mahdollisuuksia terveiden elämäntapojen omaksumiseen ja
ylläpitämiseen.

29. Klubitalo on sitoutunut auttamaan kaikkia jäseniä löytämään
turvallisia, asianmukaisia ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja.
Klubitalolla on käytettävissään nämä kriteerit täyttäviä
asumismahdollisuuksia, tai ellei ole, Klubitalo kehittää oman
asunto-ohjelmansa.
Klubitalojen asunto-ohjelmat täyttävät seuraavat peruskriteerit:

a. Jäsenet ja henkilökunta vastaavat toiminnasta yhdessä.

b. Jäsenet asuvat asunnoissaan omasta halustaan.

c. Jäsenet valitsevat asuntonsa sijainnin ja huonetoverinsa.

d. Toimintatapoja ja -periaatteita kehitetään Klubitalon muun
kulttuurin kanssa yhdenmukaisella tavalla.

e. Tuen määrää lisätään tai vähennetään jäsenen kulloistenkin
tarpeiden mukaan.

f. Jäsenet ja henkilökunta ylläpitävät aktiivisesti yhteyksiä
auttaakseen jäseniä säilyttämään asuntonsa etenkin
sairaalahoitojaksojen aikana.

Lukuohje: Suomessa on muutenkin riittävästi sosiaalisin perustein
järjestettyjä asumispalveluja.

30. Klubitalo arvioi vaikuttavuuttaan objektiivisesti ja
säännöllisesti, mihin kuuluu kansainvälisen klubitaloverkoston
laadunarviointi.

31. Klubitalon johtaja, jäsenet, henkilökunta ja muut
organisaatioon kuuluvat osallistuvat kahden tai kolmen viikon
klubitalokoulutukseen koulutuskeskuksessa.

32. Klubitalolla on virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa iltaisin ja
viikonloppuisin. Juhlapäiviä vietetään niiden varsinaisina
kalenteripäivinä.

RAHOITUS, JOHTO JA HALLINTO

33. Klubitalolla on itsenäinen hallitus. Jos Klubitalolla on
taustaorganisaatio, on sillä myös erillinen neuvoa-antava hallitus.
Klubitalon hallituksen jäsenet pystyvät tarjoamaan Klubitalolle
taloudellista, oikeudellista, työllistymistä edistävää, etujärjestöihin
liittyvää tai yhteiskunnallista tukea sekä etujen ajamista.

34. Klubitalo laatii oman budjettinsa ja noudattaa sitä. Hallitus
hyväksyy budjetin tai neuvoa-antava hallitus tukee sitä. Hallitus tai
neuvoa-antava hallitus esittää näkemyksensä ja antaa suosituksia
budjettia varten ennen tilikauden alkua ja seuraa budjetin
toteutumista säännöllisesti tilikauden aikana.

35. Henkilökunnan palkat ovat kilpailukykyisiä verrattuina muualla
mielenterveysalalla maksettaviin palkkoihin.

36. Klubitalolla on asianmukaisten viranomaisten tuki ja
tarpeelliset luvat. Klubitalo toimii yhteistyössä sellaisten
henkilöiden ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat lisätä
Klubitalon vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

37. Klubitalolla on avoimia kokouksia ja toimintatapoja. Ne tukevat
jäsenten ja henkilökunnan aktiivista osallistumista
päätöksentekoon. Klubitalolla päätetään asioista, jotka koskevat
hallintoa, toimintaperiaatteita sekä Klubitalon tulevaisuuden
suuntalinjoja ja kehittämistä yleensä konsensusperiaatetta
noudattaen.