Perhekodit

Karhula

Muhos

Karhula, Muhos

Yhteystiedot

Karhula

Pohjolantie 61
91500 Muhos
044 7341 644

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Perhekotivanhemmat
Maritta Halonen 044 7341 678
Terho Halonen 044 7341 679

Karhula on 6-paikkainen laitosluvalla toimiva perhekoti 12–17-vuotiaille pojille, jotka tarvitsevat ammatillista tukea kasvussaan sekä hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta. Karhula toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Turvallisen ja välittävän kasvuympäristön muodostavat perhekodissa asuvat perhekotivanhemmat sekä viisi ohjaajaa ja vakituinen yötyöntekijä, jotka elävät lasten ja nuorten vuorokausirytmissä. Karhulassa aikuinen on koko ajan läsnä.

Karhulassa arkea eletään ja asioita tehdään yhdessä. Jokainen nuori saa olla oma itsensä ja jokaisen mielipide otetaan huomioon. Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Ohjaamme ja osallistamme nuoria tekemään hyviä arjen valintoja mutta tilaa on myös erehdyksille.

Kasvatuksellinen arkemme tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Yksilöllisten tuentarpeiden ohella osa arjenhallintaa on tiivis tuki koulunkäyntiin, ohjaus kotitöihin ja huomio vuorovaikutusasioihin.

Perhekodissa nuorta tuetaan omaohjaajakeskusteluiden, ryhmätyöskentelyn ja arjen struktuurien avulla kohti itsenäisempää ja tasapainoista elämää. Omaohjaajatyöskentelyssä käytämme ratkaisukeskeisiä ja visuaalisia keskustelun apuvälineitä etsiessämme nuoren voimavaroja ja vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita kuntoutumisen tueksi.

Perhekodilla harrastetaan paljon yhdessä. Yhdessä tekeminen antaa mahdollisuuden oppia sosiaalisia taitoja turvallisesti ja löytämään omia vapaa-ajan mielenkiinnon kohteita.

Tärkeä osa perhekodin arkea on myös perhekotivanhempien tekemä tiivis yhteistyö lapsen vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Vanhemmat voivat vierailla yksikössä ja majoittua perhekodin vierasasunnossa.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii perhekodin henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Henkilöstömme erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö, perheinterventio sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL).

Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Nuoren on mahdollista aloittaa itsenäistymisen harjoittelu tukiasunnosta perhekodin aikuisten tiiviisti tukemana. Tarvittaessa nuori voi siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Nuorten Ystävien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).