Sijaishuollon erityisyksiköt

Karhula

Muhos

Karhula, Muhos

Yhteystiedot

Karhula

Pohjolantie 175
91500 Muhos
Karhula, Otso 044 7341 644
Karhula, Kontio 044 4287 533

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palveluvastaava
Kati Heikkinen
044 4287 517

Karhula on 7-paikkainen kodinomainen sijaishuollon erityisyksikkö 12–17-vuotiaille tytöille ja pojille. Karhula on jaettu kahteen osastoon, Otsoon ja Kontioon. Otsossa on neljä asiakaspaikkaa ja Kontiossa kolme asiakaspaikkaa. Karhulaan sijoitetut nuoret ovat usein kokeneet useita aikaisempia keskeytyneitä sijoitusjaksoja eri lastensuojelulaitoksissa. He tarvitsevat ammatillista tukea kasvussaan sekä hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta. Karhula toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Karhulassa turvallisen ja välittävän kasvuympäristön muodostavat hoito- ja kasvatustehtävässä työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt. Molemmilla osastoilla on tiimivastaavan lisäksi kuusi ohjaajaa. Lisäksi Karhulassa työskentelevät myös vastuusairaanhoitaja ja palveluvastaava. Vastuusairaanhoitajan työpanos jakautuu molemmille osastoille. Karhulassa aikuinen on koko ajan läsnä. 

Jokaiselle nuorelle on nimetty kaksi omaohjaajaa. Oleellinen osa nuoren kanssa tehtävää työtä on omaohjaajatyöskentely, jota toteutetaan suunnitellusti ja yksilöllisesti vastaten nuoren tuen tarpeisiin. Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Nuori ja omaohjaaja yhdessä työskentelevät nuoren omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä, arjen taitojen vahvistumisessa ja kehitystä sekä kasvua hidastavien haasteiden parissa. Omaohjaajat tekevät perheiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren suhteita läheisiinsä ja saada perhe sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin. Karhulassa on vierasasunto perheiden vierailuja varten.  
 
Arjen hallinnassa tarvittavia taitoja harjoitellaan yksilöllisen päivä- ja viikko-ohjelman avulla.  Osa arjen hallintaa ovat tiivis tuki koulunkäyntiin. Erityisyksikössä asumiseen liittyviä teemoja käsitellään yhteisöpalaverissa, jossa nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen arkeen. Ohjaamme ja osallistamme nuoria tekemään hyviä arjen valintoja, mutta tilaa on myös erehdyksille.

Yhdessä tekeminen antaa mahdollisuuden harjoitella uusia sosiaalisia taitoja ja mahdollisesti auttaa nuorta löytämään itselleen uusia mielenkiinnon kohteita. Nuorella on mahdollisuus harrastaa ja yksikössä tehdään myös yhdessä erilaisia asioita nuoren sen hetkiset voimavarat huomioiden.

Kasvatuksellinen arki Karhulassa tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Karhulan henkilökunta tekee säännöllisesti yhteistyötä nuoren verkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa nuoren kuntoutumisen tueksi.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi. 
 
Henkilöstömme erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, päihde- ja mielenterveystyö ja dialoginen lähestymistapa ohjaustyössä. 
 
Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen. 
 
Nuoren on mahdollista aloittaa itsenäistymisen harjoittelu Karhulan pihapiirissä sijaitsevassa tukiasunnossa Karhulan hoito- ja kasvatushenkilöstön tiiviisti tukemana. Tarvittaessa nuori voi siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Nuorten Ystävien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).