Sijaishuollon erityisyksiköt

Salorinne

Muhos

Salorinne, Muhos

Yhteystiedot

Salorinne

Pohjolantie 145
91500 Muhos
044 7341 723

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palveluvastaava
Kalle Iivari
044 7341 591

Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville 13–17-vuotialle tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan sekä hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta. Viisipaikkaisen sijaishuollon erityisyksikön lisäksi Salorinteellä on kolmipaikkainen erityisen huolenpidon osasto. Salorinne toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Kasvatuksellinen arkemme rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille. Yksilöllinen omaohjaajatyöskentely, koulunkäynti, osallisuus, sosiaalinen toiminnallisuus sekä suunnitelmallinen vapaa-ajan toiminta luovat nuorille turvallisen kasvuympäristön. Työskentelymme tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

Henkilöstömme erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö, neuropsykiatrinen valmennus, perheinterventio sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL). Erityisyksikön osaston henkilöstömitoitus on 1,9 työntekijää lasta kohden. Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilöstön lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, lasten ja nuorten psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä opettaja.

Suunnitelmallisella ja yksilöllisellä omaohjaajatyöskentelyllä keskitymme kasvua ja kehitystä jarruttavien haasteiden selättämiseen. Tuemme nuoria arjen taitojen haltuunotossa ja omien vahvuuksien löytämisessä. Autamme nuorta vahvistamaan osallisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Omaohjaajatyöskentelyn lähtökohtana on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen. Salorinteen erityisen huolenpidon osastolla on oma erityisluokanopettaja, joka vastaa erityisen huolenpidon jaksoilla olevien nuorten perusopetuksesta.

Salorinteellä lapsella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu yksikön tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Nuorten Ystävien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

Pihapiirissämme on vierasasunto perheiden vierailuita varten.

Erityinen huolenpito

Salorinteen erityisen huolenpidon osastolla on kolme asiakaspaikkaa nuorille, jotka vaarantavat käytöksellään vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan nuoren itseensä kohdistama vahingollinen käyttäytyminen. Hoitojakson tavoitteena on nuoren elämäntilanteen vakauttaminen, muutosmotivaation rakentaminen sekä kuntoutukseen sitouttaminen. Työskentelyn lähtökohtana ovat nuoren omat voimavarat ja taidot.

Nuoren hoidosta vastaa kokenut moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat yksikön oman henkilökunnan lisäksi psykologi, lasten ja nuorten psykiatri, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä erityisopettaja. Moniammatillinen tiimimme on nuoren vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että nuorta sijoitettaessa. Henkilöstömitoitus on 2,8 työntekijää lasta kohden.

Erityisen huolenpidon jakson aikana opetus järjestetään yksikössä tapahtuvana opetuksena, josta vastaa koulukodin Pohjolan koulu.

 


Salorinteen blogi
Salorinne
Kirjoitettu
16.12.2020

Omaohjaaja tavoittelee ja toivoo hyvää nuoren elämään

Omaohjaaja on lastensuojeluyksikössä nuorelle nimetty työtiimin jäsen, jonka tehtävä on vastata nuoren asioista. Rooli omaohjaajana ja vuorovaikutus nuoren kanssa kehittyvät yhdessä eletyssä arjessa v