Sijaishuoltoyksiköt

Salorinne

Muhos

Salorinne, Muhos

Yhteystiedot

Salorinne

Paakkosenniementie 4
91500 Muhos
044 7341 723

Asiakaspaikkatiedustelut
044 7341 627

Palveluvastaava
Kalle Iivari
044 7341 591

Salorinne on 6-paikkainen sijaishuoltoyksikkö sosiaalista kuntoutusta tarvitseville 13–17-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka tarvitsevat ammatillista tukea kasvussaan sekä hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta. Salorinne toimii Muhoksella osana koulukoti Pohjolakotia.

Kasvatuksellinen arkemme tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Yksilöllisten tuentarpeiden ohella osa arjenhallintaa on tiivis tuki koulunkäyntiin, ohjaus kotitöihin ja huomio vuorovaikutusasioihin.

Turvallinen ja välittävä kasvuympäristö muodostuu osaavasta ja moniammatillisesta yhteisöstä, johon kuuluu yksilöllinen oma-ohjaajatyöskentely, osallisuus, koulunkäynti, toiminnallisuus ja mielekäs vapaa-aika. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

Nuori ja omaohjaaja etsivät yhdessä nuoren vahvuuksia ja keinoja selättää kasvua ja kehitystä jarruttavia haasteita. Omaohjaajatyöskentelyn lähtökohtana on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä. Yhteistyö nuoren läheisverkoston ja sosiaalityöntekijän kanssa on tiivistä.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi Pohjolakodin terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Henkilöstömme erityisosaamista ovat mm. AVEKKI-toimintatapamalli, ART, päihde- ja mielenterveystyö, neuropsykiatrinen valmennus, perheinterventio sekä Toimiva lapsi & perhe menetelmä: Lapset puheeksi -keskustelu (THL).

Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Pohjolakodin omassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta (10 lk.) Pohjolakotiin sijoitetuille nuorille. Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa. Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

Salorinteellä lapsella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu yksikön tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Nuorten Ystävien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

Pihapiirissämme on vierasasunto perheiden vierailuita varten.